Dienesmindes Venner Vedtægter for Foreningen Dienesmindes Venner. § 1 Foreningens navn er "Dienesmindes Venner". § 2 Foreningens formål er: At yde praktisk og økonomisk støtte til humanitært arbejde for dårligt stillede børn fortrinsvis fra Øst- og Centraleuropa. At yde praktisk og økonomisk støtte til uddannelsesophold i Danmark for unge fra Øst- og Centraleuropa. Foreningen kan erhverve og udlåne løsøregenstande, herunder transportmidler, til opfyldelse af formålet. § 3 Som medlemmer kan optages personer, der ved praktisk indsats eller ved økonomiske tilskud har vist interesse for det i § 2 nævnte formål. § 4 Hvis et medlem undlader at betale kontingent, betragtes medlemsskabet som ophørt. Hvis et medlem modarbejder foreningens formål eller på anden måde optræder illoyalt, kan bestyrelsen indstille til en generalforsamling, at det pågældende medlem ekskluderes. Generalforsamlingen afgør spørgsmålet om medlemmets eksklusion ved alm. stemmeflerhed. § 5 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april md. Generalforsamlingen afholdes i Salling. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages og højst 1 måneds varsel enten ved brev til alle medlemmer eller ved annoncering i en lokal og en landsdækkende avis. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er følgende: 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab for det sidst afsluttede regnskabsår 5. Forelæggelse af budget med forslag til kontingent for indeværende år 6. Indkomne forslag 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (i lige år vælges 4 og i ulige år 3 bestyrelsesmedlemmer) 8. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen 9. Valg af revisor og revisorsuppleant 10. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingsdatoen. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes hvis 3 medlemmer af bestyrelsen eller mindst 20 medlemmer af foreningen begærer det. I begæring om afholdelse af generalforsamling skal være angivet, hvilke emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Hvis der stilles forslag om vedtægtsændringer, skal ændringsforslagene være formuleret og motiveret. Begæringen stiles til bestyrelsens formand, som senest 5 uger efter modtagelsen af begæringen skal indkalde generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde som en ordinær generalforsamling med mindst 14 dages og højst 1 måneds varsel. I indkaldelsen skal dagsordenen for generalforsamlingen være angivet. § 6 Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen. I lige år vælges 4 bestyrelsesmedlemmer og i ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsen konstituerer sig med formand, sekretær og kasserer, der samtidig fungerer som forretningsudvalg. Såfremt et medlem udtræder af bestyrelsen i tidsrummet mellem 2 ordinære generalforsamlinger, indtræder 1. suppleanten (og ved yderligere afgang 2. suppleanten) i bestyrelsen for resten af det udtrådte medlems valgperiode. Forretningsudvalget er under ansvar overfor bestyrelsen bemyndiget til at administrere og træffe beslutninger om anvendelse af foreningens midler inden for de rammer, der er angivet i § 2. § 7 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Kassereren udarbejder årsregnskabet inden 2 måneder efter regnskabsårets udløb. Årsregnskabet skal revideres af en statsautoriseret revisor, som bl.a. skal kontrollere, at modtagne gave- og legatmidler er anvendt vedtægtsmæssigt. Senest 31. marts udsendes årsregnskabet til alle medlemmer sammen med bestyrelsens skriftlige beretning. Beretningen skal udover oplysninger om foreningens aktiviteter i det forløbne år indeholde oplysning om planlagte aktiviteter i den kommende sæson. § 8 Sammen med årsregnskab og beretning udsendes budget for indeværende år med bestyrelsens forslag til kontingent. § 9 Til opfyldelse af foreningens formål søges yderligere midler tilvejebragt ved frivillige gaver fra foreningens medlemmer ved ansøgning om tilskud fra legater og fonde. Gaver og tilskud, som foreningen modtager, skal fuldt ud anvendes til opfyldelse af foreningens formål og kan ikke anvendes til dækning af foreningens administrationsudgifter. § 10 Alle afgørelser, såvel i bestyrelsen som på generalforsamlingen, træffes ved almindelig stemmeflerhed, jf. dog § 11. § 11 Forslag om vedtægtsændringer skal udsendes til alle medlemmer sammen med indkaldelse til den generalforsamling, hvor forslaget skal behandles. Vedtægtsændringer kan kun vedtages, hvis 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringen. Hvis mindre end halvdelen af medlemmerne er repræsenteret på generalforsamlingen, og hvis der blandt de fremmødte er 2/3 flertal for forslaget, skal der med mindst 14 dages varsel indkaldes til en ny generalforsamling, som skal afholdes senest 2 måneder efter den første generalforsamling. På den nye generalforsamling anses forslaget for vedtaget, hvis 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. § 12 Forslag om foreningens opløsning behandles på samme måde som forslag om vedtægtsændringer. Ved foreningens opløsning skal hele foreningens formue anvendes i overensstemmelse med foreningens formål. Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser: Ved første ordinære generalforsamling efter vedtagelsen af de ændringsforslag, som blev forelagt generalforsamlingen den 9 august 2000, vælges 7 medlemmer til bestyrelsen, og der trækkes lod om hvilke 4 af de valgte bestyrelsesmedlemmer, der er valgt for 2 år. De øvrige 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg efter 1 år. Foranstående vedtægter er de vedtægter, der blev vedtaget på stiftende generalforsamling den 23. november 1991, ajourført med de ændringer, som er vedtaget på generalforsamlingen, den 9. august 2000 og som også er vedtaget ved den efter følgende urafstemning, der afsluttedes den 20. oktober 2000. Vedtægterne er trådt i kraft ved afslutningen af urafstemningen, som er afholdt efter reglerne i de hidtil gældende vedtægter. Tommy Poulsen           Knud Olsen dirigent                         formand